OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM A PROVOZU E-SHOPU WWW.FLORIANEK.CZ

 • Objednávky se přijímají 24 hodin denně a ukládají se automaticky do systému.
 • Telefonní dotazy a objednávky jsou vyřizovány v pracovní dny v době 13 - 17 hod.
 • Email - Na emaily odpovídáme do 48 hodin v pracovní dny.
 • Dotazy a objednávky odeslané v pátek po 15 hod. jsou vyřízeny v pondělí.
 • Objednávky se přijímají nepřetržitě.

 

V MĚSÍCI LISTOPAD BUDE ZBOŽÍ ODESÍLÁNO 2 X TÝDNĚ: ÚTERÝ a ČTVRTEK.

 

 

DOBA VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVEK NA PLAVECKÉ POMŮCKY SE MŮŽE PRODLOUŽIT NA 7-10 PRACOVNÍCH DNŮ

BĚHEM LETNÍ SEZÓNY. 

 

 

Provozovatel e-shopu Floriánek

Martina Eliášová, Na Kopci 16 586 01 Jihlava

IČ: 725 30 855

DIČ: CZ7853041471

Adresa provozovny: Komenského 105, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Provozní doba: Po - Pá: 13,00 - 17,00 hod.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Floriánek umístěného na webovém rozhraní www.florianek.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi podnikatelkou

Martinou Eliášovou, se sídlem Na Kopci 16, 58601 Jihlava,

 

IČ: 72530855, DIČ: CZ7853041471

 zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Jihlava

 

jako prodávajícím

 

a Vámi jako kupujícím.

 

Obecná ustanovení

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené v e-shopu Floriánek se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta a telefon.

Řádně vyplněná objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, která je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem a to závazným potvrzením objednávky prodávajícím.

Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti. V okamžiku uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami prodávajícího a kupující odesláním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Po obdržení řádně vyplněné objednávky prodávající potvrdí kupujícímu do 48 hodin formou elektronické pošty nebo telefonicky přijmutí objednávky a vznik kupní smlouvy.

Pokud ve stanovené lhůtě prodávající nepotvrdí objednávku, objednávka zaniká.

Potvrzení objednávky je možné opětovně vyžádat.

Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem internetového obchodu.

V případech, kdy je zboží objednáno kupujícím v rámci jeho podnikatelské činnosti (tzn. v objednacím formuláři bude vyplněno IČ), se ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nepoužijí a smluvní strany sjednávají, že jejich vztahy se řídí obchodním zákoníkem.

 

Kupní smlouva  

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

 • Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?

Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

 • Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

 • Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

 • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod,

 • nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);

 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);

 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy.

   

 • Čím se řídí náš právní vztah?

 Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;

 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu Vašich osobních údajů,

 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

 

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);

 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

 

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

 • Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami? 

Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

 • Jak uzavíráme kupní smlouvu?

 Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

 

 • Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

 

 • Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

 

 • Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

 

Platební podmínky

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku

 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky)

 • v hotovosti při osobním odběru na adrese kamenné prodejny

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

 

 • Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

 • V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

 • Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč.

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

Zboží vyráběné či upravené na zakázku je možné hradit pouze předem na účet. Vyrábí se po zaplacení.

 

Ceny všech výrobků jsou uvedeny vč. DPH.

Ceny jsou platné od 1.06.2022 do odvolání.

To se nevztahuje na slevy a akční zboží.

 

Dodací podmínky a expedice zboží

Zboží je standardně odesíláno od 1 pracovního dne do 2 týdnů po obdržení objednávky. V případě, že nebude možné vyřídit objednávku v uvedených termínech, bude kupující kontaktován a dohodneme se na dalším postupu v daném obchodním případě.

O odeslání zboží je kupující informován formou e-mailu.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

 

Způsob dodání zboží

 • Odeslání zboží

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

 • Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

 V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

 

 • Kdy Vám zboží dodáme?

 Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

 

Zboží, které je skladem, zpravidla předáme dopravci do 2-3 pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

 

Zboží, které není skladem, předáme dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat.

 Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

 

 • Co znamená dostupnost zboží 2 - 5 dnů

Zboží je dostupné u našich dodavatelů.  V takovém případě je ihned objednáváme, a proto může trvat několik dnů, než jsme schopni vám je zaslat.

 

 • Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

 

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 

Osobní odběr

 Zboží si lze vyzvednout v pracovních dnech od 9,00 do 15,00 hod.  na adrese kamenné prodejny, Komenského 105, 584 01 Ledeč n.S. nebo po domluvě.

 Lze platit pouze v hotovosti.

 Kupující je povinen zboží při dodání převzít a řádně uhradit. Kupující nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

 

 • Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

 Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

 V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

 

Nevyzvednutí zboží

 Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které kupující odsouhlasí v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

To, že zásilka nebyla převzata, neznamená, že byla objednávka stornována nebo že kupující odstoupil od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že  kupní smlouva byla hrubě porušena ze strany kupujícího, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový).

Pokud náš e-shop nezaznamená jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky - a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě, kupní smlouva je stále platná.

Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

 

Stornování a vrácení objednávky

Pokud si z jakéhokoliv důvodu nákup rozmyslíte, můžete Vaši objednávku stornovat písemně na e-mailu: obchod@florianek.cz nebo telefonicky na tel.čísle 731416365, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo vyexpedováno.

V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží. Zejména toto platí pro objednávky zaslané přepravní službou u kterých je odmítnuto převzetí.

Zákazník je v tomto případě povinen uhradit skutečné náklady na přepravu.

Stornování objednávky Vám bude vždy potvrzeno. Pokud se tak nestane, kontaktujte náš e-shop telefonicky.

Na nepotvrzené storno objednávky nebude brán později zřetel.

V případě zaplacení před následným stornem objednávky bude platba vrácena zpět nejpozději do 30 pracovních dnů od připsání částky na náš účet.

Bohužel může také dojít i k situaci, kdy nebudeme moci dodat v udané lhůtě zboží, které jste si objednali. V případě, že tato situace nastane, budeme Vás neprodleně informovat emailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu. (obdržíte informaci o dostupnosti zboží, nabídneme Vám jiné podobné zboží, storno objednávky).

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- výrazným způsobem se změnila cena.

Jestliže za nedodané zboží předem zaplatíte, své peníze dostanete samozřejmě zpět, a to do 30 dnů od vzájemné dohody.

 

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku  nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho owsobu , od kupní smlouvy o dodávce  zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží , které bylo po dodání nenávratně smíseno z jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové a obrazové nahrávky nebo počítačového programu , pokud porušil jejich původní  obal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. 1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě , že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí ,běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@florianek.cz

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14 )dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu .Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě , kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.2 obchodních podmínek vrátí prodávající  peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem , pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

- na dodávku novin, periodik a časopisů.

- Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

 

Práva z vadného plnění 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění , se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914-1925,§ 2099-2117 a § 2161-2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu , že zboží při převzetí nemá vady .Zejména prodávající odpovídá kupujícímu , že v době kdy kupující zboží převzal :

        2.1 má zboží vlastnosti , které si strany ujednaly , a chybí-li ujednání , má takové vlastnosti , které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné . 

       2.2. se zboží hodí k účelu , který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

       2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

       2.4. je zboží v odpovídajícím množství , míře nebo hmotnosti.

       2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

3. Ustanovení uvedená v čl.7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána , na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklím užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplívá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to že zboží bylo vadné již při převzetí. 

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné z ohledem na sortiment prodávaného zboží, v případě i v sídle nebo místě podnikání.  Stavbařů 41, 586001 Jihlava. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 Záruka, reklamace, servis

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 

Odpovědnost za vady a reklamační řád

1. Práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku). 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

 

Reklamační řád

 •  Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 •  U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do…“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat např. Je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od otevření.

 

 •  V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 

 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

 

 • Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.

 

 • Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu. Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy zboží jsou u rukodělně a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu.

 

 • Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
  Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.Při písemném oznámení uveďte jméno-adresu-telefon-email-číslo objednávky (VS) -popis vady-kdy se projevila-jak se projevuje-v jakém místě-jak k závadě došlo-datum a podpis osoby ,která výrobek zakoupila
  Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na adresu místa podnikání Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě). Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.  Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalost.

 

DŮLEŽITÉ - zboží k reklamaci zasílejte čisté! Špinavé zboží nebude k reklamaci přijato a bude zákazníkovi na jeho náklady zasláno zpět k vyčištění. Případně dle dohody bude zákazníkovi účtováno 200,- Kč za vyčištění zboží před odesláním do servisu. Týká se především špinavého, nevypraného textilu, zablácených bot, nevysušených bazénů atd. Záruku Vám nebudeme moci uznat v těchto případech: Je-li zboží upravováno a zasahováno do struktury výrobku Vykazuje-li výrobek běžné opotřebení Je-li údržba zboží v rozporu s návodem Je-li zanedbána péče o výrobek Je-li závada způsobena mechanickým poškozením vzniklým neopatrnou manipulací

Při reklamaci dbejte na tyto skutečnosti: - Vady musejí být uplatněny u prodávajícího bez zbytečného odkladu dle § 599 zákona 40/1964 Sb. ve znění zákona č. 285/2009 Sb.

- Záruka se nevztahuje na opotřebené věci způsobené jejím obvyklým užíváním dle § 619 zákona 40/1964 Sb. ve znění zákona č. 285/2009 Sb.

- Reklamované zboží nesmí být silně znečištěno, plesnivé, mokré, silně zapáchající s to dle dikce zákona č.258/2000 O ochraně veřejného zdraví. Takové zboží nebude bráno do reklamačního řízení

- Za reklamaci se nepovažují mechanické zásahy do zboží

- Údržba zboží musí probíhat v souladu se štítkem na daném zboží (čistící, žehlící a sušící postupy či zákazy )

 

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu . Nezvolí-li  kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Závěrečná ustanovení

Vzájemné spory, které vzniknou na základě smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Kupující, který je spotřebitelem, má také podle zákona o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz ).

 

Platné od 01.06.2022

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Osobní odběr - LEDEČ N. S.
Vyzvednutí v kamenné prodejně na ul. Komenského 105. Platba v hotovosti nebo platební kartou.
ZDARMA ZDARMA
ČR - ZÁSILKOVNA
Můžete si vybrat ze široké sítě výdejních míst na území České republiky. Balíky do 5 kg a do rozměru 120 x 70 cm.
75,00 Kč ZDARMA
ČR - PPL
Doručení na Vámi uvedenou adresu přepravcem PPL na území České republiky.
95,00 Kč ZDARMA
PPL PARCELSHOP
Zásilka bude doručena na Vámi zvolené výdejní místo na území České republiky.
80,00 Kč ZDARMA
SLOVENSKO - ZÁSILKOVNA
Doručení balíku do hmotnosti 5 kg na Vámi zvolenou slovenskou pobočku Zásilkovny. CELKOVÁ HMOTNOST: 5 kg
145,00 Kč ZDARMA
MAĎARSKO - ZÁSILKOVNA
Doručení balíku do hmotnosti 5kg na Vámi zvolenou pobočku Zásilkovny. MAXIMÁLNÍ HMOTNOST: 5 KG
145,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
ČR - PLATBA PŘEVODEM
* * * VYČKTEJTE, PROSÍM, NA PODKLADY K PLATBĚ. * * * Vaše objednávka bude potvrzena automatickým e-mailem. Následně Vám budou odeslány informace o jejím stavu a údaje k platbě během otevírací doby. * * *
BEZ POPLATKU
DOBÍRKA
Zboží bude zaplaceno hotově při převzetí zásilky.
40,00 Kč
PLATBA V HOTOVOSTI: Ledeč n.S.
Platba v hotovosti/kartou při osobním odběru v kamenné prodejně v Ledči n.S.
BEZ POPLATKU
DÁRKOVÝ POUKAZ
Do poznámky je nutné uvést KÓD, který je uveden na poukazu.
BEZ POPLATKU
SLOVENSKÁ ZÁSILKOVNA - Dobírka
55,00 Kč
SLOVENSKO - PLATBA PŘEVODEM
Platba ze slovenského účtu na český účet je zpoplatněna. * * * VYČKTEJTE, PROSÍM, NA PODKLADY K PLATBĚ. * * * Vaše objednávka bude potvrzena automatickým e-mailem. Následně Vám budou odeslány informace o jejím stavu a údaje k platbě během otevírací doby. * * *
100,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF